Skrivana srpska istorija

POT­PU­NO je iz­ve­sno da oni ko­ji no­se pre­zi­me Sa­na­der, Me­sić ili Star­če­vić ima­ju srp­sko po­re­klo. Iako su ovo ime­na ­ak­tu­el­nih ili biv­ših hr­vat­skih li­de­ra, et­no­lo­zi Ra­do­mir Ra­kić i Ve­ra Sta­ni­sa­vlje­vić-Ra­kić, ko­ji se već de­ce­ni­ja­ma ba­ve po­re­klom i pre­zi­me­ni­ma srp­skih po­ro­di­ca tvr­de ka­ko ova pre­zi­me­na po­ti­ču sa te­ri­to­ri­ja na­sta­nje­nih srp­skim ži­vljem.

brsjaciNapomena: U slijedećem tekstu preuzetog sa FB stranice Srbo-Makedonci se može vidjeti srbsko porijeklo Samuila, kojeg sada svojataju i Bugari i Makedonci, kao i to gdje su dobili inspiraciju kreatori šiptarske nošnje i da im je srbska nošnja bila uzor. Primjetna je kapa hercegovačko-crnogorsko-krajiško-dalmatinskog izgleda. Pojam Vizantija je promijenjen sa pojmom Romeja pošto entitet Vizantija nikada nije ni postojao pod ovakvim imenom, nego je Romeji dato takvo ime naknadno iz potrebe zapadnjaka da prave pometnju u istorijskoj nauci.

Verziti (Brziti) su na granici Makedonije i Tesalije u VIlI veku formirali oblast pod nazivom Serblia (Σερβλια), sa centrom u varoši Srbica (današnji Selfidži), a na reci Bistrici, kod Soluna, podigli grad Servia. Romejski pisac Ioan Zonara, pominje da su Brsjaci imali i istoimeni grad Serblia, koji su sami zvali Srbčište. 

srebrenicaObjavljeno 15. februara 2008. godine na internet stranici 4international.wordpress.com  

Uvod: Nathan Pearlstein
Zašto su glavni zvanični zapadni mediji, Američke administracije pod imenom George W. Bush i Bill Clinton, kao i vlade NATO-a i EU pokrivale ovaj monumentalni zločin protiv čovječnosti?
Zašto su Srbi, koji su pored Jevreja bili glavne žrtve holokausta tokom Drugog svjetskog rata, bivali predstavljani kao  počinioci genocida, dok su pravi počinioci genocida, islamo-fašisti lojalni Aliji Izetbegoviću, bivali predstavljani u korporativnim medijima SAD, NATO-a i EU kao "žrtve"?

Poražavajuća je činjenica da narod kao Srbi koji je od vajkada u vrtlogu svetske istorije, narod koji je morao kroz vekove da vodi tolike odbrambene ratove, tako malo uradio da svoju istoriju istraži kako treba, prikupi sve podatke i publikuje ih, napravi muzej kakav dolikuje jednom tako starom narodu bogate istorije. Umesto toga dozvolilo smo falsifikatorima “zapadne škole” da nas lažu i prekrajaju kao da smo kamenčić pored puta kojeg šutira svaki putnik.

djordje jankovic 3 300x197Dr Đorđe Janković jedan je od retkih stručnjaka za srednjovekovnu arheologiju kod nas. Utemeljivač je ranovizantijske, ranoslovenske i ranohrišćanske arheologije u Srbiji. Rad je započeo 1971. godine u Muzeju Krajine u Negotinu, a od 1977. do 1978. bio je zaposlen u Arheološkom institutu u Beogradu.

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, karijeru je započeo kao asistent za srednjovekovnu arheologiju. Magistrirao je 1977. godine sa radom Obala Dunava između Sipa i ušća Timoka u periodu VI−XII veka. Deset godina kasnije, doktorirao je sa temom Stanovništvo Balkana u VI i početkom XII stoleća. U zva­nje docenta izabran je 1988, a šef Katedre za srednjovekovnu arheologiju je postao 1997. Bio je rukovodilac mnogih arheoloških istraživanja i ima veliko iskustvo u radu na terenu. Autor je velikog broja naučnih radova i publikacija.