Sokolska društva

sokol2Posle Prvog svetskog rata društva Jadranska stražapodmladak Crvenog Krsta, sokoli, ...  su uz svoja predavanja prikazivala filmove. Na primer podmladak  Crvenog Krsta je 1926. putem bioskopa širio prosvetu i higijenu na selu, ne samo kod omladine nego i kod odraslih. U Zagrebu osnovali su prosvetni bioskop sa javnim predavanjima za školsku decu, narod i vojsku. Podmladak  Crvenog Krsta u Novom Sadu planirao je da otvori đački bioskop.(1) Osnivali su školske bioskope Podmladka (u Zagrebu i Sarajevu). Dva kinoaparata išla su po školama.

Istrani na sletu u PraguU periodu od 1918. do 1941. Savez Sokola trudio se koliko je mogao da podrži izbeglice iz Istre i njihova udruženja  u Jugoslaviji. Sokolska pesma „Zovi samo zovi” počinjala je rečima „Istra, Zara, mati nemoj tugovati. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati.”  Sokolska štampa pisala je o prilikama u Istri pod vlašću Italije. U Sokolskom glasniku” izašao je članak Janka Jazbeca Sudbina sokolstva u Istri”. Isticalo se da su sokolska društva bila pre Prvog svetskog rata okuplјena u župi Vitezić” sa sedištem u Voloskom-Opatiji. Sokoli su u borbi sa udruženim italijansko-nemačkim političkim organizacijama prednjačili u svim pokretima osvešćivanja naroda u Istri.  Zbog toga su sve sokolske priredbe i javne vežbe imale značaj narodnih manifestacija. Nijednu stvar nisu mrzeli Italijani tako žestoko, kao pojavu crvenih sokolskih košulјa.

Dubrovnik spomenik 1Na javnom zboru građana Dubrovnika 1922. izabran je Odbor za podizanje spomenika Oslobođenja u Dubrovniku. Zbor je poverio izradu spomenika i njegovo postavlјanje Ivanu Meštroviću. Na dan Ujedinjenja, 1 decembra 1924. otkriven je Spomenik kralјa Petra I Oslobodioca (veliki barelјef) uzidan u bedemima grada, nad unutrašnjim vratima od Pila. Otkrivanju spomenika prisustvovale su sve škole, sve korporacije sa zastavama, dve muzike, Konavlјani, sokoli, dobrovolјci, orjunaši i gradska bratstva. Samo otkrivanje spomenika pratila je topovska palјba, počasni plotuni i zvonjava zvona sa svih crkava. Izveštač listaVremesvoj izveštaj iz Dubrovnika završio je konstatacijom: „Odavno već Dubrovnik, slavan sa svoga rodolјublјa, nije video lepše nacionalne svečanosti, niti je tako spontano manifestovao svoju lјubav prema jedinstvu, kralјu i državi“(1). Spomenik je predstavlјao kralјa Petra I ogrnutog pelerinom, na  konju sa sokolom u ruci. Nad spomenikom, u jednoj maloj udubini, postavlјen je kip Sv. Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, takođe delo Meštrovića.

čuvajmo jugoslavijuSrpski sokoli iz Krajine ujedinili su se posle Prvog svetskog rata sa hrvatskim sokolima u Sokolsku župu Zagreb.  

Sokolsko društvo Soko I smatralo je da ono treba da bude lučonošom rodolјublјa, da gaji bratsku lјubav i slogu, i da radi za narodno jedinstvo. Društveni prednjaci su bez buke išli po školama i kasarnama da šire sokolsku misao, da usađuju lјubav i bratstvo u dečje duše i okorjela srca naoružanih selјaka. Pripremali su nastup zagrebačke župe na sletu. Na sletu Sokolstvo, vojska i školska omladina bili su kao jedno. Posle sleta počelo je upisivanje novih članova iz građanskih slojeva. Sokolska društva sa Primorja i novoslobođenih krajeva od Italije tražili su pomoć i podršku  društva Soko I iz Zagreba. (1)

Sokolska župa Zagreb održala je skupštinu 26 februara 1923. U izveštajima je istaknuto da je župa učestvovala na sletu u Ljublјani 1922. sa 535 sokola u odori. Župa je uspela osnovati 13 sokolskih društava na selu. Na skupštini je izabrano starešinstvo sa dr. Gavrančićem na čelu. (2)

sokoli konjicMostarska sokolska župa prostirala se na najzaostalijem delu teritorija Primorske i Zetske banovine. Prosvetni odbor Župe u svojoj borbi za preporod sela organizovao je izložbe i predavanja sa prikazivanjem filmova po seoskim četama. Do 1932. održana su predavanja u četama Vihovići-Rudnik, Žitomislić, Pijesci, Baćevići, Bijelo Polјe, Ostrožac i u trećem župskom tečaju za sokolske čete u Mostaru. Na predavanjima su učestvovali dr. Lovro Dojmi, Vehbija Imanović, Mehmed Jahić, dr. Mile Dokić i Hasan Đikić. Rukovođenje akcijom povereno je Urošu Avdaloviću. Akcija župe sprovedena je bez finansijske pomoći. (1) U društvima i četama Sokolske župe Mostar prikazivani su poučni filmovi. Župski prosvetni odbor prikazao je 1933. u Imotskom, Mostaru (3 puta za učesnike IV tečaja za vođe sokolskih četa), Divinu (2 puta prilikom svečanosti razvijanja četne zastave), Nevesinju, Gacku, Avtovcu i Nadinićima 4 poučna filma sa predavanjima. Prikazani su filmovi : „Bolјe je znati nego imati”, „Pošast”, „Birtija” i „Alkoholizam i tuberkuloza”. Filmove je i 1933. Župskom prosvetnom odboru  davao na raspolaganje  Dom Narodnog zdravlјa u Mostaru. Prikazivanjima je u 10 četa prisustvovalo 1.457 lica zajedno sa osobama iz okolnih sokolskih četa.