Ostalo

Tuzlanska kapija - Zabluda i prevara

kapija005Predmet u vezi sa krivičnom odgovornošću generala Novaka Đukića, a široj javnosti poznat kao Tuzlanska kapija pokazuje do koje mjere može istina može biti pogažena. Ovaj predmet nedvosmisleno ukazuje cilj i namjeru političkih struktura iz reda bošnjačkog naroda u namjeri da se za sve događaje u BiH optuži samo jedna strana.

Zbog toga ćemo ukratko ukazati na osnove ovog postupka koji je zaista specifičan, ali koji je u svojoj namjeri veoma sličan sa nekim drugim krivičnim predmetima protiv Srba, a posebno i njegova sličnost sa događajima na Markalama u Sarajevu. Predmet događaja na Tuzlanskoj kapiji koji se dogodio 25.5.1995. godine je specifičan, prvo, zbog tragedije velikog broja nastradalih mladih ljudi, ali posebno
zbog niza veoma kontradiktornih događaja i dokaza u vezi sa tim događajem. 

Nakon odbijanja Haškog suda da se bavi ovim predmetom, a u kome nije bio kao odgovoran i naslovljen general Novak Đukić, Sud BiH u nizu palete navodno odgovornih izabrao da procesuira Novaka Đukića, a po našem mišljenju zbog veoma uspješnog dejstva jedinice koje on komandovao na području planine Ozren. Sam događaj osim svoje stravičnosti pokazao niz sumnjivih okolnosti, počev od vremena navodnog upadanja granate na tuzlansku kapiju, pa se nastavlja veoma spornim i čudnim uviđajem koje se vrši odvojeno u dva dana i ne u kontinuitetu, a što je najvjerovatnije učinjeno zbog podešavanja Zapisnika u vezi sa tim.

Postavlja se logičko pitanje kako da kritične zgode neposredno prije navodnog doleta artiljerijske granate na trgu Kapije nestane električno svjetlo, kako su u istom trenutku tu bile prisutne mnoge televizijske i novinarske kuće, pa i predstavnici međunarodne zajednice. Zatim tu se postavlja osnovno pitanje koje važi za sve krivične postupke u svijetu da se prilikom uviđaja ne mogu pomjerati sredstva, kao ni leševi ljudi koji se po pravilima struke moraju uviđajno obraditi, a tek nakon toga otpremiti u mrtvačnicu ili u drugu prostoriju. Umjesto toga pokupljeni su svi leševi i sa povređenim licima odveženi u bolnicu, gdje su dalje obrađivani.

Ovakav tendenciozan i loš početak postupanja u ovom predmetu imao je samo jedan cilj, da se prije bilo kakvog utvrđivanja dokaže da je to učinila srpska strane, i to gađajući topovima po naseljenom mjestu Tuzla. Zbog toga je optužnica i sačinjena zbog navodne krivične odgovornosti Novaka Đukića, pa je u tom smislu i održano suđenje pred Sudom BiH u Sarajevu, a sam postupak je odluka tog Suda odstupale su od opšte usvojenih i svjetskih važećih principa koje regulišu ovakav krivični postupak.

Da bi se postigao cilj Tužilaštvo je odredilo vještaka profesora Berku Zečevića da vještači u ovom predmetu. Tom Sudu je dostavljen Nalaz i mišljenje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, koje nije određeno da vjaštači u ovom predmetu, a Berko Zečević je bio samo izvjestilac po tom Nalazu. Dakle, Sud je izašao izvan okvira utvrđenog vještačenja i vještaka, ali za Sud to nije predstavljalo nikakvu povredu pravila krivičnog postupka.

Nalaz koji je dr Berko Zečević iznio u Sudu BiH zasnivao se na analizi topa i3o mm, kojeg je našao na Internetu, iako su topovi 130 mm, a u koje spadaju topovi sa kritičnog mjesta na Ozrenu bili u vlasništvu Armije BiH. Ovo vještačenje je pravi izraz subjektivnog odnosa vještaka Berke Zečevića, koji je iznosio niz netačnih podataka, a sve u namjeri da pokaže krivicu Vojske Republike
Srpske. Taj isti vještak u intervjuima koje je davao u listovima u Sarajevu nije krio svoje opredjeljenje da će do kraja života tvrditi da su sve ove stari učinili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Nasuprot ovom vještačenju, Sud ni u jednom dijelu nije prihvatio vještačenje vještaka koga je predložila odbrana Novaka Dukića, i pritom navela razlog da je vještak bio ubjedljiv i da je stoga prihvatila njegov Nalaz.

Sudovi BiH, kao i Ustavni sud BiH Su kao po matrici odlučivali o odgovornsoti i krivici Novaka Đukića, nijednom nisu doveli u pitanje ozbiljne i realne prigovore koje je iznijela odbrana kako na samo vođenje krivičnog postupka, tako i na činjenično stanje u ovom predmetu. Nakon donošenja Odluke Ustavnog suda BiH kojomje umanjena kazna generalu Novaku Đukiću u skladu sa primjenom Krivičnog zakona SFRJ, odbrana Novaka Đukića je odlučila da egzaktnim načinom provjeri Nalaz i mišljenje vještaka Berke Zečevića.

Zbog toga je uz maksimalno angažovanje odbrane Novaka Đukića, kao i učešće drugih subjekata na Artiljerijskom poligonu u Nikincima izgrađen identičan prostor koji odgovara prostoru Tuzlanske kapije. Postavljeni su svi građevinski objekti, identična kaldrma i sav taj raspored tog prostora je u milimetar odgovarao ambijentu i prostoru Tuzlanske kapije.

Nakon izvršenih priprema Tim odbrane je obavijestio domaću i svjetsku javnost da će se na Artiljerijskom poligonu u Nikincima izvršiti opit aktiviranjem artiljerijskih granata od 130 mm, pa su pozvani i pismeno i Sud i Tužilaštvo BiH, kao i drugi činioci oružanih snaga BiH, a pozvan je i vještak Berko Zečević sa posebnom napomenom da sam postavi uglove i parametre za koje je on u svom Nalazu i mišljenju dao svoje mišljenje.

Tim odbrane da bi se otklonila ikakva sumnja odlučila je da se za potrebe vještačenja angažuju vještaci koji pripadaju zemljama NATO bloka, pa su u tom smislu vještačenje pored domaćih vještaka vršili posebno vještaci sa dugogodišnjim iskustvom iz Francuske, Češke i Izraela. Ovo egzaktno izvođenje provjere, a koje je više puta vršeno i to pod različitim uglovima padanja granate, da ni u kakvom slučaju do tragične posljedice na Tuzlanskoj kapiji nije moglo doći zbog dejstva bilo koje artiljerijske granate, te da se vjerovatno radi o posljedicama izazvanim eksplozivnim napravama.
Drugim riječima, ovi empirijski dokazi potvrđuju da se na Tuzlanskoj kapiji upravo radi o terorističkom aktu, a naravno odbrana nije imala namjeru da za taj akt okrivljuje potencijalno moguće izvršioce.
Nakon završenih opita Tim odbrane Novaka Đukića je smatrao da mora preduzeti radnje, i to prijedlogom za ponavljanje postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine, jer utvrđeno stanje nakon izvedenih opita jasno je pokazalo da ni u jednom slučaju granata navodno ispaljena iz topa 130 mm saPanjika (planina Ozren) nije mogla izvršiti posljedice stradanja mladih ljudi na Tuzlanskoj kapiji.

Zbog toga je podnesen Prijedlog Sud BiH koji je odbio ovaj Prijedlog za obnovu postupka, tvrdeći da to nije nova činjenica, a da bi zatim Apelaciono vijeće istog Suda odbilo Žalbu na odluku prvostepenog suda, a oba postupka su završena za nešto više od mjesec i po dana od dana podnošenja Prijedloga za obnovu postupka.  Zbog nalaza međunarodnih vještaka koji su našli niz primjera u neosnovanom vještačenju vještaka Berke Zečevića, Tim odbrane je podnio Krivičnu prijavu za lažno svjedočenje protiv profesora Berke Zečevića, istog dana kada je i podnesen Prijedlog za obnovu postupka. Međutim, do danas i pored niz intervencija i ažuriranja Tužilaštvo BiH nije pokazalo nije pokazalo nikakav interes za rješavanje ovog predmeta lažnog svjedočenja osnovnog aktera koga je Sud koristio za donošenje Presude odgovornosti generala Novaka Đukića, odnosno za cjelokupno pitanje uzroka i posljedica u vezi sa velikom tragedijom na Tuzlanskoj kapiji.

Svakom prilikom sam Novak Đukić, kao i Tim odbrane, nikada nisu zanemarivali nastalu tragediju koja je zaista ogromna, jer se radi o životima i zdravlju uglavnom mladih ljudi. Međutim, smatramo da je u interesu svih da se iznađe prava istina o ovom događaju, jer bi takav epilog bio u funkciji stvarnog pomirenja ljudi na ovom prostoru. Zbog toga su veoma neukusne i krajnje nekorektne izjave nekih politikanata iskazanih kroz zvaničnu politiku i kroz udruženje građana, da bi se utvrđivanjem istine ponovo vrijeđale žrtve ovog događaja.

Ovakva mišljenja su krajnje nekorektna, jer upravo trebalo bi u interesu svih, a ponajviše u interesu porodica, rodbina, žrtava, kao i povrijeđenih na Tuzlanskoj kapiji od 25.5.1995. godine, da se utvrdi prava istina. Egzaktne provjere su pokazale na pravo stanje na koje ukazuje odbrana i pravo je pitanje zašto se neko plaši rezultata, a ti rezultati su empirijski tačni, jer tragovi koje ostavlja granata su van uticaja subjektivnih faktora i tu nema naznaka ni nacionalnosti ni vjere, niti bilo čega drugoga. Ti tragovi ukazuju samo da li se radi o istini, u koju se svi kunu, ali očito i mnogi bježe od nje.

Bez obzira na sve te okolnosti odbrana smatra da će se morati utvrditi ova istina, a koja je bitna za mijenjanje slike o šablonu da su za sve posljedice krivi

Banja Luka, 3.3.2020. godine

Publikacija je na ovoj vezi: https://drive.google.com/open?id=1v6LcPxtmrelOlIM2e8o7hLzxno4j1M1T