Ijekavica i ekavica

bukvRazlika između ijekavskog i ekavskog izgovora u našem standardnom jeziku zasniva se na nejednakim refleksima starog, praslovenskog vokala jata (u ćirilici: ѣ, u latinici: ě) na teritoriji srpskog (tj. srpskohrvatskog) jezičkog područja. Taj glas dao je dosta različitih glasovnih vrednosti u različitim krajevima; idući od istoka prema zapadu, ugrubo predstavljeno, smenjuju se vrednosti e, ije/je, i, sa nekoliko zona mešanih refleksa. Za standard su iz dijalekatske baze uzeti samo ijekavski i ekavski izgovor, pošto su oni najšire rasprostranjeni na novoštokavskom području. Srpskom književnom jeziku, dakle, jednako pripadaju i ekavica (koja je većinska u Srbiji) i ijekavica (na kojoj govore Srbi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori).

 

Refleksi jata

Refleksi jata u ijekavskom i ekavskom izgovoru nisu jednoobrazni; ne mogu se svesti na prost odnos (npr., e : je ili sl.). Različiti fonetski konteksti i istorijske prilike uslovili su da stari glas ѣ dȃ različite rezultate u ekavskom i ijekavskom izgovoru. Ti odnosi uglavnom se mogu predstaviti sistemski, na sledeći način (prva vrednost u pregledu je uvek ekavska, druga — ijekavska).

Neutralizovani jat (ista glasovna vrednost u oba izgovora)

e : e

 • u grupi „suglasnik + r + kratko ĕ (< ѣ)”: ek. i ijek. brȅza, brȅgovi, vrȅmena (up. vrijème), grȅška, krȅpak, mrȅža, trȅbati, trȅšnja, crȅpovi; strèha; vremèna, vrednòća, sàzreti
 • prefiksi pre- i pred- (kratki i ponekad dugi): prevèsti, prȅsuda, prégled, prédmet
 • prefiks ne-: nȅkī, nȅkakav, nȅgdje, nȅkad… (up. dijalekatsko njȅkoliko)
 • „samonikli“ ekavizmi u ijekavici: r + ĕ: gȍre, rȅzati, rȅpa; ostalo: obèćati, obećánje, cèsta, cȅriti se, vèdro ’posuda’

i : i

 • komparativi i superlativi na -iji (< ѣi): nòvijī, ràdije, mòćnijī (up. dijalekatsko novȅji)
 • imperfekat na -ijah (< ѣah): plètijāh, trésijāh
 • l. jd. odričnog prezenta gl. jesam/biti: nìje
 • posebni slučaj: dòdijati

Različiti refleksi (različite glasovne vrednosti u ekavskom i ijekavskom)

ē : ije (dugo e u ek., dva kratka sloga u ijek.), „dugi refleks“

 • pod dugosilaznim: cvȇt : cvȉjet, smȇh : smȉjeh, sȇno : sȉjeno, cvȇće : cvȉjeće, rȇč : rȉječ, dvȇ : dvȉje, sȇva : sȉjeva, smȇš : smìje, lȇčen : lȉječen
 • pod dugouzlaznim: pésak : pijèsak, bélac : bijèlac, mléko : mlijèko, svéća : svijèća, sévati : sijèvati, cénio : cijènio
 • nenaglašeno: kȍrēn : kȍrijen, ȕvēk : ȕvijek, dȍnēt : dȍnijet, prȅlēp : prȅlijep, prȉpovētka : prȉpovijetka

ĕ : jĕ (kratki slogovi u ek. i ijek.), „kratki refleks“

 • pod kratkosilaznim: pȅsma : pjȅsma, dȅlo : djȅlo, vȅšt : vjȅšt, sȅsti : sjȅsti
 • pod kratkouzlaznim: dèca : djèca, dèvōjka : djèvōjka, bèžati : bjèžati, vèčit : vjèčit
 • nenaglašeno: vȉdeti : vȉdjeti, lèteti : lètjeti, mešòvit : mješòvit, belìna : bjelìna

l i n se jotuju ako dođu ispred kratkog refleksa jata1

 • pod kratkosilaznim: lȅto : ljȅto, nȅga : njȅga
 • pod kratkouzlaznim: Nèmačkā : Njèmačkā
 • nenaglašeno: lepòta : ljepòta, kòleno : kòljeno, pocŕneti : pocŕnjeti

ē : jē, „produženi jat“ (u oba izgovora dugi slogovi, ali s jednosložnim refleksom u ijek.; dužina je nastala sekundarnim duljenjem)

 • pretposlednji slog genitiva množine na -ā: vȇrā : vjȇrā (od v(j)ȅra), mȇstā : mjȇstā (od m(j)ȅsto), nȅdēljā : nȅdjēljā (od nèd(j)elja), mȅdvēdā : mȅdvjēdā (od mèdvjed)
 • duljenja pred sonantom: //sȇnka : sjȇnka (od s(j)ȅna), vȇrno : vjȇrno (od v(j)ȅra), Nèdēljko : Nèdjēljko (odnèd(j)elja), prímērci : prímjērci (od prím(j)er), kòlēnce : kòljēnce (od kòleno/kòljeno), vȉdēvši : vȉdjēvši(od vȉd(j)eti)
 • hipokoristici na -o (muški rod) i na -a (ženski i muški rod): déša : djéšo (od djȅvēr), Lépa : Ljépa (odLȅposāva/Ljȅposāva), djédo (od djȅd, dȅda), Vjéko (od Vjȅkoslāv)
 • iterativi sa korenima m(j)est-, m(j)er-, s(j)ed- (m(j)ȅsto, m(j)ȅra, s(j)ȅsti): namjéštati, premjéštati, zamjérati, pomjérati, zasjédati, presjédati (od nàmestiti…)

e : i, „suženi jat“ (poziciona varijanta, u tri fonetska konteksta)

 • ѣ + j: grȅjati : grȉjati, sȅjati : sȉjati, vȅjati : vȉjati; smèjati se : smìjati se; ùmejū : ùmijū, razùmejū : razùmijū, dvéjū : dvìjū

         osim u složenicama sa pre- (< prѣ-): prȅjāk, prèjesti se

 • ѣ + o (< l): dȅo : dȉo, prédeo : prédio, cȅo : cȉo, žíveo : žívio, tŕpeo : tŕpio, lèteo : lètio, htȅo : htȉo, smȅo : smȉo, ùmeo : ùmio (može se svesti na prethodnu kategoriju, pošto se u izgovoru javlja [j]: [živijo])
 • ѣ + lj u reči bìljeg (: bèleg) i izvedenicama: bèležiti : bìlježiti, bèleška : bìlješka, bèležnīk : bìlježnīk

Detaljnija razrada

 1. Ekavsko-ijekavski parovi smȇš : smȉjēš, ùmē : ùmijē ne spadaju u sistemska pravila, pošto ijekavski oblici imaju prezentsku duž Istorijski, oni su drugačijeg postanja nego sistemski oblici (smѣješ > ek. smȇš, ijek. smȉjēš).
 2. Vansistemski odnos imamo u paru nísam : nijèsam i još u 2. l. jd., 1, 2. i 3. l. mn. Ijekavski su oblici nijèsam i nísam, a ekavski samo nísam.2 (Sličan odnos postoji i u tih : tijeh, dobrima : dobrijema, što se čuje u ijekavskim dijalektima, ali se ti ijekavski oblici ne smatraju standardnima.)
 3. Sekundarni ekavizmi u ijekavskim krajevima (1) zenica, zanovet, hleb, celivati i (2) goreti, korenit, ostareli, starešina, ređi, rečica, rečit, proređivati (rѣ kojima ne prethodi suglasnik) nisu pravilni.
 4. Na ogromnom prostranstvu srpsk(ohrvatskih) narodnih govora postoji težnja da se dvosložni refleks jata svede na jednosložni: sjȇno, bjélo, ljépo/ljépo. Paralelno s time ide sve češće odstupanje od klasičnog (vukovskog) akcentovanja ijekavskih refleksa: um. snȉjeg govori se snijȇg, kȍrijen → kȍrjēn, bijèlo → bijélo, u pravcu duljenja drugog sloga refleksa. Ništa od toga zvanično još nije prihvaćeno u normi.
 5. Van standardnog jezika stoje i oblici (ikavizmi): prìsesti (um. prèsesti), gdȉ, sìkira, žíviti, žèliti.
 6. Nisu pravilne reči s izvršenim jednačenjem po mestu tvorbe suglasnika koji prethodi jotovanom suglasniku: sljepòća, pòsljednji, snjegòvit, ȍzljeda, ne: šljepoća, pošljednji, šnjegovit, ožljeda
 7. Sve morfološke i prozodijske promene u reči utiču na refleks jata u ijekavskom izgovoru:
 • cvȉjet : cvjȅtovi, brȉjeg : brȅgovi
 • vȉjek : vijèkovi/vjȅkovi, brȉjest : brijèstovi/brȅstovi, dȉo (dȉjel) : dijèlovi/djȅlovi
 • trijézan : trèznijī, svijètao : svjètlijī, bijèsan : bjȅšnjī
 • mn. kòlijevākā (kòljevākā) i kòlijevkī
 • prȉpovijedākā̄ (prȉpovjedākā) i prȉpovijetkī
 • lȉjesākā (ljesákā) i lijèskī

    8.U odstupanja od sistemskih rešenja spadaju i primeri:

 • gnȇv : ijek. gnjȇv
 • blȇsak : ijek. blȉjesak i bljȇsak
 • bléštati : ijek. blijèštati i bljéštati3
 • bèsneti-bèsnīm : ijek. bjèsnjeti-bjèsnīm i
 • bésneti-bésnīm : ijek. bijèsnjeti-bijèsnīm

Nacionalna polarizacija

Neki ijekavski oblici, u skladu sa regionalnom i nacionalnom rasprostranjenošću upotrebe, polarizovali su se tako da se u istočnom (srpskom) jezičkom izrazu pojavljuju u jednom vidu, a u zapadnom (hrvatskom) u drugom. U našem standardu, razume se, prvenostvo se daje prvonavedenim oblicima iz tabele, ali se zadržava dubletizam.

Istočno

Zapadno

zaliv, proliv, preliv,

zaljev, proljev, preljev, slijev

uticaj, uticajan, uticati, sticaj

utjecaj, utjecajan, utjecati, stjecaj

prelom, prenos, prepis, prestup, prevoz

prijelom, prijenos, prijepis, prijestup, prijevoz

sjedjeti, vrijedjeti, mrzjeti

sjediti, vrijediti, mrziti

Tvorba iterativa

Jat u tvorbi iterativa4 poseban je normativni problem. Rešenja su sledeća:

 1. Zamjérati, zasjédati, namjéštati bolje je nego zamijèrati, zasijèdati, namijèštati (ovo drugo je dozvoljeno pod uticajem oblika sličnih glagola zasijècati, dospijèvati).

Ijekavski i ekavski pravilni oblici su zàpletati i zàplitati. U ijekavskom je dopušteno i zaplijètati.

 1. Pravilno je prèticati u ek. i ijek. Prètjecati je hrvatska varijanta. Pretijècati je dozvoljeno kao ekspresivna varijanta.
 2. Bolje je zalívati, ulívati… nego zalijèvati, prolijèvati. (Nije dozvoljeno proljévati…)
 3. Nisu u jezičkom standardu ijek. oblici prepijècati, pogrijèbati, zamijètati, ali ako postanu običniji, nema razloga da se ne uzmu za književne.

Prefiks pre- (i pred-)

Izvorno sa dugim ili kratkim jatom (prѣ-, prѣd-), ovi prefiksi podlegli su analogiji i uopštavanju u ijekavskom izgovoru, pa su stvoreni novi, nesistemski oblici (prédmet, a ne prijèdmet), a došlo je i do polarizacije između srpskih i hrvatskih tradicija (prevara : prijevara). To se sve reguliše sledećim pravilima:

 1. S kratkim izvornim jatom prefiks je redovno u obliku pre-: prȅvrāt, prȅdāh, prȅsuda, presúditi, prȅvelik, prèdstaviti…
 2. S dugim izvornim jatom — kolebanja
 1. Glagolske imenice na -∅:
 1. pré- bolje nego prijè- (najčešće čuvaju glagolsko značenje): prevod, prevoz, prevoj, preglas, pregon, predlog, preklop, prekop, prekup, prelaz, prelom, prenos, prepjev, prepis, preplet, preskok, prestup, pretop, prehod bolje nego prijevod, prijevoz…
 2. samo pre- (udaljeno od glagolskog značenja): previd, pregib, predio, predmet, prezid, prekip, prelet, preliv, preljub, premaz, premjer, premet, premor, prepad, pretok, prepis, pretpjev, ali i s glagolskim značenjem: prebol, pregled, prezir, prekid, prerez, presjek
 • samo prije- (nemotivisane ili sa specijalnim značenjem): prijeklad, prijevor, prijesjek, prijemet, prijepek
 1. Drugi leksički tipovi:
 • prévara (bolje nego prijèvara, pored prȅvara u ek. i ijek.)
 • prédsjednīk, prédstōjnīk
 • préći-prȇđēm (bolje nego prijèći-prȉjeđēm)
 • prélazni (bolje nego prijèlazni), neprélazan (bolje nego neprijelazan)
 • préstupna godina (bolje nego prijèstupna)
 • présto, préstōlje, préstōnica i prijèsto, prijèstōlje, prijèstōnica

Odstupanja od -ѣl > -io

Neki jednosložni oblici sa ovim ijekavskim refleksom — ređe, i dvosložni — funkcionišu kao dubleti:

1.Stabilno l (-io : -(j)eo)

 1. dubletno: radni gl. pridevi
 • jednosložni: sȉo/sjȅo, vrȉo/vrȅo, srȉo/srȅo, zrȉo/zrȅo, plȉo/pljȅo (’plijevio’)
 • dvosložni: pòsio/pòsjeo, zàdio/zàdjeo, sùsrio/sùsreo, pròvrio/pròvreo, sàzrio/sàzreo
 1. samo -eo
 • pridevi vrȅo, zrȅo
 • radni gl. pridev òbreo
 1. samo -io: ostali, sistemski jednosložni oblici htio, smio, mlio, uspio, dospio

2.Kolebljivo l (-io : -(i)jel)5

 • bȉjel (bolje nego bȉo)
 • cȉo, smȉo, dȉo (bolje nego cȉjel, smȉjel, dȉjel)
 • rázdio, údio, prédio (bolje nego rázdjel, údjel, prédjel)
 • òdjel (bolje nego òdio)
 • starosjèdjelac — starosjèdioca — starosjèdioci — starosjèdjelācā i
 • starosjèdilac — starosjèdioca — starosjèdioci — starosjèdilācā6
 • pogorjelac — gen. pogorjelca (bolje nego pogorioca)

Odstupanja od Crѣ > Cre

Kada suglasnik koji prethodi grupi rѣ pripada prefiksu ili korenu druge reči, ima osnova da se ta reč piše dubletno: neutralizovano i s jekavskom zamenom jata:

1.razrešávati i razrješávati, razrešénje i razrješénje,razređívati i razrjeđívati, razređìvāč i razrjeđìvāč,òdrešit i òdrješit

2.protìvrječnōst (bolje nego protìvrečnōst)

 1. ògrev (bolje nego ògrjev) (akc. dublet je ȍgrijev) ògrevnī (bolje nego ògrjevnī) (akc. dublet ȍgrijevnī)

Promena funkcije reči

Dubletizam u ijek. oblicima nekad izaziva promena pozicije ili funkcije osnove s jatom, najčešće u tvorbi reči. Tako imamo:

1.usljed (bolje nego uslijed) (: slijed)

   2.pridev sljèdēćī (bolje nego slijèdēći) gl. prilog samo slijèdēćī

      3.bjelòkos, bljedòlik, svjetlòkod,bljédožȗt, svjétloplȃv (bolje nego blijèdožȗt, svijètloplȃv)

           4.posljèratnī i poslijèratnī,posljepódnēvnī i poslijepódnēvnī,prepódnēvnī i prijepódnēvnī,prèvremen i prijèvremen

Analogije

Duljenje pred sonantom nekad je poslužilo kao model da se prema njemu stvore dužine, koje onda — kao i kod duljenja — u ijekavici nemaju dug refleks. To važi za sledeće:

1.prošli gl. prilog (kraći oblik): vȉdjēv (prema vȉdjēvši)

2.nom. jd. m. r. prideva s nepostojanim a: vjȇran, nȅizmjēran (prema vjȇrna, nȅizmjērna ili sl.)

3,nom. jd. imenica m. r. na -ac: zemljomjérac, rukodjélac, zemljodjélac, poljodjélac, novovjérac, pravovjérac (prema ostalim padežima zemljomjérca…) dubletno psalmopjévac i psalmopijèvac, himnopjévac i himnopijèvac

 1. Nijèmac, Nijèmci (bolje nego Njémac, Njémci [prema njèmačkī, Njèmica])
 2. izuzetno, bez analogije, vjéštac
 3. vȍdomjēr

Popravke starije norme

Pravopis iz 1960. nije u svemu poštovao izražajni običaj ijekavskog i ekavskog izgovora. Zato njegovu normu treba popraviti u sledeće:

 1. déjstvo, dȅjstvovati : ijek. déjstvo, dȅjstvovati (bolje nego djéjstvo, djȅjstvovati)
 2. ȍtmen : ijek. ȍtmen i ȍtmjen
 3. nèmūštī : ijek. nèmūštī (bolje nego njèmūštī)
 4. mezímac : ijek. mezímac i mjezímac
 5. istòvetan : ijek. istòvetan i istòvjetan
 6. prvénstvo, prvénstven, pȑvenac : ijek. prvénstvo, prvénstven, pȑvenac,ali u narodnoj kulturi pȑvijenac (’prva rakija iz kazana’, ’svatovski predvodnik’)
 7. kȉseo : ijek. kȉseo, nestandardno i arhaično kȉsjelī, ùkisjeliti, kisjèlača

Ijekavizmi u ekavskom izgovoru

Pojedini ijekavski izrazi prodrli su u ijekavski izgovor, kao što su i ekavski izrazi u ijekavski, pa se podrazumeva da se oni neće dodatno ekavizovati. U pitanju su sledeće reči:

 1. mȅd i mjȅd (’bronza’) : ijek. mjȅd
 2. zàđevica : ijek. zàđevica
 3. pored ek. zàdevica : ijek. zàdjevica
 4. tjȅdan, tjȅdnī, tjȅdnīk
 5. ùljez (neob. ùlez)
 6. prìlježan i prìležan
 7. pàljetkovati, pàljetkovānje

Napomene

 1. U dijalektima se sreću i jotovani drugi sluglasnici: đeca, ćerati, s’ekira, pljesma, mljera, trpljeti, ali to ne ulazi u književnu normu.
 2. Ovo rešenje iz Pravopisa jest sporno, pošto mnogi gramatičari i normativisti ne priznaju oblike nijesam-nijesi… za književne.
 3. Oblici pak s osnovom klѣšt- potpuno su sistemski. Ekavski je: kléšta, ukléštiti, uklešténje, a ijekavski: klijèšta, uklijèštiti, uklješténje. Kljéšta, ukljéštiti ne spada u standard.
 4. Iterativi su glagoli koji označavaju ponavljanu radnju, učestali glagoli.
 5. Ovde ne spada letilica, pošto -i- iz tog sufiksa nema veze s jatom, već je drugog porekla (kao u radilica).
 6. Slično tome, imamo i usjèdjelica (bolje nego usìdjelica) (u Pravopisnom rečniku).

Izvor:Pravopis-Vesela škola