Pričaj srbski

str0

 

Da su se Sr­bi slu­ži­li gla­go­lji­com, to se odav­no zna, iako je do­sko­ra bio po­znat re­la­tiv­no ma­li broj spo­me­ni­ka ko­ji se na ne­po­sre­dan ili po­sre­dan na­čin mo­gu ve­za­ti za srp­sko sred­njo­ve­kov­no na­sle­đe. Uglav­nom se sma­tra da je srp­ska pi­sme­nost ma­te­ri­jal­no po­sve­do­če­na tek od po­sled­njih de­ce­ni­ja XII ve­ka. Raz­log je u to­me što se ve­ro­va­lo da su svi sta­ri­ji spo­me­ni­ci, na­pro­sto, iz­gu­blje­ni. Pa ipak, vi­še pu­ta je is­ti­ca­no da Mi­ro­sla­vlje­vo je­van­đe­lje i dru­gi spo­me­ni­ci od uni­ver­zal­nog zna­ča­ja ni­su mo­gli na­sta­ti ni iz če­ga, od­no­sno iz skrom­ne, ne­raz­vi­je­ne kul­tu­re.

Srpski jezik kroz istoriju

srpskiMnogi prvim srpskim književnim jezikom smatraju srpskoslovenski jezik, nastao unošenjem osobina srpskog narodnog jezika u staroslovenski krajem 11. ili u 12. veku.

Pitanje identiteta srpskog jezika ima dve ravni: savremenu i istorijsku. Krajem 20. i početkom 21. veka identitet srpskog jezika počeo se narušavati stvaranjem takozvanih političkih jezika, jezičkih standarda koji su u svojoj osnovi imali srpski tj. vukovski standardni jezik, normiran tokom 19. veka, počevši od 1818. godine.

jezik0

Srpska pisma

Ova knjiga komponovana je na zanimljiv način. Reč je o studiji i hrestomatiji. Na početku svakog od tri dela („Alfabetska pismenost", „Slovenska pismenost" i „Savremena srpska pismenost"), na koliko je knjiga podeljena, nalaze se autorove studije, posle čega slede tekstovi različitih autora koji naznačenu problematiku sagledavaju sa različitih stanovišta. Iako nešto drugačije komponovana, po osnovnoj zamisli ova knjiga je najbliža Milosavljevićevoj knjizi Srbi i njihov jezik. Obe knjige na najbolji način ilustruju naučni postupak Petra Milosavljevića. Kompleksne probleme srpske filologije on sagledava kroz analizu različitih činjenica i vrlo često suprotstavljenih stanovišta. U svemu tome imponuje autorova sposobnost za teorijsko artikulisanje problema (njegovo jasno izlaganje), izdvajanje suštinskog, a zatim i njegovo sistematično i postupno rešavanje.

Potkategorije