Pričaonica

Umovanje nad kartom Rimskog carstva

iliri srbi0Ovu kartu nisu crtali Srbi, tako da se ne može govoriti o prosrbskoj propagandi. Slika pokazuje Rimsko carstvo i koliko je iz kojeg dijela tog carstva bilo vladara. Svi vidimo, ako se ne pravimo blesavi, da je iz Ilirije bilo najviše. Postavlja se sada pitanje ko su Iliri. Albanci nisu garant, Albanija je država novijeg datuma, Šiptari, nema teorije, Šiptari su naziv za Albance koji oni sami za sebe koriste kada govore o svojoj naciji.

Iliri su onaj narod koji je kako onda tako i sada,  najbrojniji na ovom području, dakle Srbi. Srbi su tada bili jedinstveniji, nisu bili podjeljeni po vjerskim ubjeđenjima i crkvenim organizacijama.  Iliri nisu nekakav mitski narod koji je nestao lažnim doseljavanjem nekakvih Slavena. Iliri su jednostavno drugi naziv za nas. Da ne bi bilo da umišljam, prilažem ispod sliku šta o tome misle Austrijanci, ovo je sa njihove karte.

iliri srbi

Vidi se ko hoće da vidi da su Iliri Srbi, a Hrvati i Slovenci podvedeni pod Srbe. Vidimo da se spominju i druga srbska plemena: Raci, tj Rašani, tj. Raseni, kao i Šokci - Srbi rimo-katolici koji se krste šakom po čemu su i dobili ime Šakci, tj Šokci.

Zaostavština ilirskog imena se može vidjeti i na primjeru rimskog naselja kod Sarajeva, Ilidže, za koje nas pogrešno uče da to nešto znači na osmanlijskom jeziku, a to je u stvari izonličeni naziv Ilirija.

Da smo oduvijek bili ovdje, a samo je jedno pleme Slavena doselillo kod svojih sunarodnika, jer smo svi govorili isti jezik, sa određenim lokalizmima, se vidi iz imenovanja plemena. Čak se zna da su Rimsko carstvo osnovali Etrurci, tj Etrusi, koji sami za sebe koriste naziv Raseni (Rašani), Sabinjanke koje su u ustvari Sa(r)binjanke i Latini. Dakle samo Rimsko carstvo su osnovala dva očigledno srbska plemena i jedno koje možda i nije bilo srbsko, nekakvi Latini.

Rašane su oni koji su imali problem sa izgovaranjem srbskih riječi,  preimenovali u (T)ra(š)čane, nešto slično kao što rade Englezi kada dodaju “the” ispred riječi, dodavanjem ispred riječi slova “t”, primjer su eTRusi i TRačani.

Od onih koji su se doselili ovdje gdje smo mi odvajkada su i Bugari koji su takođe diskutabilnog porijekla. Radi se sigurno o narodu sa sjevera iz Sarmatije, koja je u stvari Sarbatija, i to sa rijeke Volge, po čemu su i dobili ime Volgari, a svi znamo da se često slova V i B međusobno zamjenjuju, čak i na ovoj slici Vizantiju neki nazivaju Bizant dok za Bugarsku neće reći Vugarska, a trebali bi po istom principu. “VLG” je stara srbska riječ za vodu, od tuda vuče i riječ “vlaga”.Kada se već dotičem pojma Vizantija, da naglasim da he i to izmišljen pojam za istočni dio Rimskog carsta koji se izvorno u stvari zove Romeja. Niko neće nači niti jedan dokument iz tog vremena na kojem to carstvo za sebe kaže da je Vizantija ili Bizantija.

Dakle još jedna podvala istoričara koji su se bavili više politikom nego istorijom. Zbog toga i imamo valjda onu čuvenu skulpturu Romula i Rema koje doji vučica, drevna totemska životinja u Srba. Rim i Romeja dva dijela istog carstva koje se zbog veličine moralo podijeliti, a i zbog razlike u mentalitetima, a i zbog osobine Srba da se uvijek moramo dijeliti. Centar Romeje je bio Konstantinopolj, grad kojeg je osnovao na jednom polju Konstantin, kao što i samo ime grada govori.

I Rimsklim i Romejskim carstvom su dakle u najvećoj mjeri vladali Srbi, jer smo bili i najbrojniji i najdominsntniji narod, kao što smo i sada. RImskim su vladali Srbi latiničari, a Romejskim Srbi azbukvari.

I zbog ove činjenice je glupo da neki ostrašćeni Srbi negiraju latinicu kao srbsko pismo. Negiraju svoju drugu polovicu narodnog bića.

Ne morate mi vjerovati, ali se nameće sasvim logičan zaključak, da Cezar kada su ga ubijali nije rekao “zar i ti brute”, nego je rekao na čistom starosrbskom “zar i ti brate”. Gledajući mentalitet Srba sa prostora Hercegovine i Crne gore i Grka, sasvim je jasno da je Sparta bila na našem prostoru i Spartanci su bili isti naroda kao i ovaj sada koji nastanjuje spomenuti prostor. Grci nisu bili garant, a neki drugi, nema teorije, jer samo mi tu živimo odvajkada. Gledano sportske uspjehe Grka i Srba, olimpijske igre prije da su bile igre drevnih Srba, a ne drevnih Grka.

Lirika kao pojam iz književnosti je u stvari ilirika, 

Gen “I” je u stvari od Ilirski gen, dakle srbski. Zato je glupo govoriti koliko ima slavenskog gena u Srba, kada je naš gen “I”, pa treba govoriti koliko u Slavena ima srbskog gena.

A što se tiče pojma “armada” pri čemu se misli na vojsku, to je izvorno bilo “sarbada”, što je i logično jer su srbi ratničko-zaštitnički stalež prvobitne bjelačke rase i njen širilac gena.

Elem, sve nas lažu svoj vrijeme i pitanje je koliko će još to da im polazi za rukom.

Duško Bošković, 2.3.7528.(2020). godine od potopa